Публікації (2009-2021)

1. Томіленко Л. М. Морфологічний спосіб творення нових іменників-термінів у Словнику української мови в 20-ти томах // Мовознавство. - 2009. - № 2. - С. 69­-78.

2. Томіленко Л. М. Особливості деривації прикметникової термінології у Словнику української мови в 20-ти томах  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Випуск 5. - С. 116-120.

3. Томіленко Л. Розширення складу історичної та медичної термінології української мови (на матеріалі Словника української мови в 11-ти томах та електронного словника української мови в 20-ти томах) // Культура слова. - К., 2009. - Вип. 71. - С. 124-129.

4. Томіленко Л. Розвиток галузевої термінології української мови (на прикладі найпоширеніших терміносистем у Словниках української мови в 11-ти та 20-ти томах) // Українсько-македонський науковий збірник. - К., 2009. - Вип. 4. - С. 373-380.

5. Томіленко Л. Дієслова-терміни у новому тлумачному словнику української мови (в 20-ти томах) // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. - К.: КНЕУ, 2009. - Вип. 8. - С. 277-281.

6. Томіленко Л. М. Розвиток галузевої термінології української мови (на прикладі терміносистем у Словниках української мови в 11-ти та 20-ти томах) // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: матеріали Міжнародної наукової конференції «MegaLing'2009». - К.: Довіра, 2009. - С. 109-110.

7. Шевченко Л. Л., Томіленко Л. М. Мотиваційні основи та базові моделі семантичного процесу термінологізації (на матеріалі словника української мови в 20-ти томах) // Мовознавство. - 2010. - № 1. - С. 76-85.

8. Томіленко Л. М. Галузева термінологія в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови (лексико-семантичний та словотвірний аспекти): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. - К., 2010. - 179 с.

9. Томіленко Л. М. Галузева термінологія в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови (лексико-семантичний та словотвірний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». - К., 2010. - 16 с.

10. Томіленко Л. Термінологічна лексика з інформатики в Словнику української мови у 20 томах та її словотвірні особливості // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій «MegaLing‑2010»: Зб. наук. пр. - К.: Довіра, 2010. - С. 177-181.

11. Томіленко Л. М. Процеси актуалізації та пасивізації лексики української мови на сучасному етапі її розвитку (на матеріалі І тому Словника української мови у 20 томах) // Прикладна лінгвістика 2011: проблеми та рішення: VII Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців. ­- Миколаїв: НУК, 2011. - С. 118-122.

12. Томіленко Л. М. Актуалізація та пасивізація української лексики на сучасному етапі (на матеріалі І тому Словника української мови у 20 томах) // Українська лексикографія в загальнослов'янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 553-559.

13. Томіленко Л. М. Представлення термінологічної лексики в реєстрах великих тлумачних словників  // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: матеріали Міжнародної наукової конференції «MegaLing'2011». - https://megaling.ulif.com.ua/kontseptograf-chn-ta-leksikograf-chn-sistemi/ 

14. Томіленко Л. М. Частиномовна належність української термінологічної лексики і її характерні особливості // Прикладна лінгвістика 2012: проблеми та рішення: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів та молодих науковців. ­- Миколаїв: НУК, 2012. - C. 88­-90.

15. Томіленко Л. Прислівникова термінологія в тлумачній лексикографії української літературної мови // Проблеми української термінології: Зб. наук. праць учасників XII Міжн. наук. конф. «СловоСвіт 2012». - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.55-57.

16. Томіленко Л. М. Економічна лексика в радянській та сучасній тлумачній лексикографії української мови (порівняльний аспект)  // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (мовознавство). - К., 2012. - Т. 137. - С. 74-76.

17. Словник української мови. У 20 т. - К.: Наук. думка, 2012. - Т. 2. ­- 976 с. (співавтор).

18. Словник української мови. У 20 т. - К.: Кий, 2012. ­- Т. 3. - 1120 с. (співавтор).

19. Томіленко Л. Історизми й історичні терміни: до проблеми розмежування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. - Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013. - Вип. 17. - С. 132-137.

20. Томіленко Л. М. Здобутки української тлумачної лексикографії XXІ ст. у порівнянні з російською та білоруською // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку: тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури. - К.: НБУВ, 2013. - С. 24-26.

21. Томіленко Л. Оновлення реєстру Словника української мови (на матеріалі 2-го й 3-го томів СУМ-20) // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing‑2012: Зб. наук. пр. - К.: УМІФ, 2013. - С. 219-226.

22. Томіленко Л. Призабуті номінації в сучасній українській мові // Українознавство. - К., 2013. - № 3-4 (48-49). - С. 69-71.

23. Томіленко Л. Експресивна лексика на позначення назв осіб у творі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» // Культура слова. - К., 2013. - Вип. 78. - С. 77-81.

24. Томіленко Л. М., Рабулець О. Г. «Московсько-український словник» В. Дубровського як джерело дослідження лексики української мови  // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: тези Міжнародної наукової конференції MegaLing‑2013. - https://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/tomilenko-lyudmila-mikolayivna-rabulets-oleksandr-georgiyovich-moskovsko-ukrayinskiy-slovnik-v-dubrovskogo-yak-dzherelo-doslidzhennya-leksiki-ukrayinskoyi-movi.html

25. Словник української мови. У 20 т. - К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2013. - Т. 4. - 1008 с. (співавтор).

26. Томіленко Л. Екстралінгвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики // Мандрівець. - Тернопіль, 2014. - № 1 (109). - С. 58-61.

27. Томіленко Л. М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: проблеми добору та маркування // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. - Вип. 10. - Кривий Ріг, 2014. - С. 124-131.

28. Томіленко Л. М. Семантична деривація як один із основних способів творення термінологічної лексики з інформатики // Сучасна філологія: актуальні проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція. - Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. - С. 34-37.

29. Томіленко Л. М. Суржик як об'єкт наукових досліджень і дискусій  // Мовознавство. - 2014. - № 4. - С. 69-80.

30. Томіленко Л. Галузева лексика в «Словнику московсько-українському» В. Дубровського // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р.: У 2-х ч. - Ч. І. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ С. 163-165.

31. Словник української мови. У 20 т. - К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2014. - Т. 5. - 992 с. (співавтор).

32. Томіленко Л. М. Термінологічна лексика в сучасній тлумач­ній лексикографії української літературної мови: [монографія]. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. - 160 c.

33. Томіленко Л. М. Юридична термінологія в тлумачній лексикографії української літературної мови // Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - Електрон. дані. - Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. - С. 127-129.

34. Томіленко Л. М. Позасловникова лексика у творі Дмитра Донцова «Націоналізм» // Література та культура Полісся. - 2015. - Вип. 78. - № 4. - С. 198-204.

35. Томіленко Л. М., Рабулець О. Г. «Словник московсько-український» В. Дубровського: склад і структура  // Мовознавство. - 2015. - № 4. - С. 89-96.

36. Томіленко Л. М. Суржик і трасянка - загроза чи порятунок для національних мов в умовах сьогодення? // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. - Ч. 2. - С. 112-118.

37. Словник української мови. У 20 т. - К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2015. - Т. 6. - 992 с. (співавтор).

38. Томіленко Л. М. Місце й особливості подання галузевої лексики в «Російсько-українському словнику» С. Іваницького та Ф. Шумлянського // Мовознавство. - 2016. - № 1. - С. 66-74.

39. Томіленко Л. М. Назви осіб за родом діяльності в українській перекладній лексикографії 1918-1933 рр. // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. - Ч. 1. - С. 164-171.

40. Томіленко Л. Нове життя старих слів, або Семантичні зміни у структурі сучасної української лексики (на матеріалі Словника української мови у 20-ти томах) // Дивослово. - 2016. - № 6. - С. 29-34.

41. Томіленко Л. Розвиток семантичної структури українського дієслова (на матеріалі І - V томів Словника української мови у 20 т.) // Мандрівець. - 2016. - № 1. - С. 86-89.

42. Томіленко Л. М. Словник прізвищ жителів Корсунщини. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. - 213 с.

43. Словник української мови. У 20 т. - К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2016. - Т. 7. - 911 с. (співавтор).

44. Томіленко Л., Рабулець О. Цифрова лексикографічна система «С. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник» та її можливості // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Філологічні науки. - 2017. - Вип. 153. - С. 751-756.

45. Томіленко Л. М. Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографії початку ХХ ст. // Мовознавство. - 2017. - № 1. - С. 71-79.

46. Томіленко Л. Юридична термінологія в загальномовній лексикографії ХХ-ХІХ ст. // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 19 жовтня 2017 р. - Х.: НУЦЗУ, 2017. - С. 187-189.

47. Томіленко Л. М. Юридичні терміни-словосполучення в тлумачній лексикографії української мови: кінець ХХ століття та сучасність // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. - Ч. 1. - С. 137-140.

48. Томіленко Л. Російсько-українські перекладні словники початку ХХ ст. як джерело вивчення українських прізвищ // Дивослово. - 2018. - № 3. - С. 54-57.

49. Томіленко Л. М. Назви наук в українській перекладній лексикографії першої третини ХХ століття // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. - С. 227-229.

50. Томіленко Л. Емоційно-оцінна лексика на позначення осіб в українській перекладній лексикографії початку ХХ ст. // VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. - München (4-6 November 2017): readbox unipress Open Publishing LMU, 2018. - С. 144-150.

51. Томіленко Л. М. Назви суб'єктів правовідносин у російсько-українських перекладних словниках початку ХХ століття // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. - Ч. 1. - С. 114-117. 

52. Томіленко Л., Рабулець О. Лексикографічна система «Російсько-український словник (А. Кримський, С. Єфремов)» як джерело дослідження української лексики // Philologica LXXVII: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava: Univerzitа Komenského v Bratislave, 2018. - S. 87-94.

53. Словник української мови. У 20 т. - К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2018. - Т. 9. - 912 с. (співавтор). 

54. Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. Т. 3: Тлумачна лексикографія. Кн. 1: Словник української мови у двадцяти томах / За заг. ред. В. А. Широкова. - Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2018. - 276 с. (співавтор).

55. Лінгвістично-інформаційні студії : Праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України : у 5 т. Т. 3 : Тлумачна лексикографія. Кн. 3: Динаміка лексико-семантичного складу Словника української мови у двадцяти томах. - Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2018. -230 с. (співавтор).

56. Томіленко Л. Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. - 100 с.

57. Томіленко Л. Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів // ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. - München (1-4 November 2018): readbox unipress Open Publishing LMU, 2019. - С. 175-183.

58. Томіленко Л. М. Фемінітиви юридичної царини в українській загальномовній лексикографії ХХ-ХХІ століть // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. - Ч. 1. - С. 209-212.

59.  Томіленко Л. М. Сучасні прізвища українців центрального регіону: поширення й граматичні особливості (на матеріалі «Словника прізвищ жителів Корсунщини») // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. - С. 270-275. 

60. Томіленко Л. М. Релігійна лексика в українській перекладній лексикографії 1918-1933 років (на прикладі іменників) // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». - 2019. - № 2 (18). - С. 257-263. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-21

61. Словник української мови. У 20 т. - К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2019. - Т. 10. - 992 с. (співавтор). 

62. Томіленко Л. Полонізми в російсько-українських перекладних словниках початку ХХ століття: історія і сучасний стан // Slavia Orientalis. 2020. Vol. LXIX. № 1. С. 131-142. (Scopus). 

63. Томіленко Л. М. Галузева лексика в «Російсько-українському словнику» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу // Мовознавство. - 2020. - № 2. ­­- С. 42-58. 

64. Томіленко Л. Військова лексика в тлумачній лексикографії української літературної мови // Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht (24.- 27. Oktober 2019). - München: readbox unipress Open Publishing LMU, 2020. - С. 200-207. (ISSN der Reihe: 2629-5016 (print); 2629-5024 (online)). 

65. Томіленко Л. М. Ще раз про мовні помилки в юридичних документах (на прикладі договору про надання житлової послуги) // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2020 р.). - Київ: Нац. акад. внутр. справ., 2020. - С. 125-128.

66. Словник української мови. У 20 т. ­- К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2020. - Т. 11. - 878 с. (співавтор).

67. Томіленко Л. Галузева лексика як частина реєстру «Словника московсько-українського» Віктора Дубровського. Філологічний часопис. 2021. Вип. 1(17). С. 132-140. (DOI:10.31499/2415-8828.1.2021.232711). 

68. Томіленко Л. Фемінітиви в українській перекладній лексикографії початку ХХ століття (післяреволюційна доба). Slavia: časopis pro slovanskou filologii. 2021. Sešit 4. C. 440-452. (Scopus, Web of Science). 

69. Томіленко Л. Термінологічна лексика суміжних галузей знань: лексикографічний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект». Харків, 2021. С. 82-84. 

70. Словник української мови. У Т. 20 т. К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2021. Т. 12. 1024 с. (співавтор).Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати